strona domowa
strona domowa
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

 • II piętro, pok. Nr 35
  tel. 16 623 61 26

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 • Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

 • Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Wymagane dokumenty

 • W przypadku złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.


  Załączniki do deklaracji:
  •   obowiązkowo do pierwszej deklaracji, pełnomocnictwo zgodne z art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
  •    dokument potwierdzający fakt zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, w przypadku zaistnienia tego fakt.

Opłata

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • W dniu zgłoszenia się do urzędu.

Tryb odwoławczy

 • nie dotyczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)


Uwagi

 • Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość należnej opłaty.
 • Właściciel nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 10 dni od dnia powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości.
 • W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach kwartalnych:
  a. I rata -  płatna do 30 stycznia  za I kwartał
  b. II rata - płatna do 10 kwietnia za II kwartał
  c. III rata - płatna do 10 lipca za III kwartał
  d. IV rata - płatna do 10 października za IV kwartał
 • Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub na rachunek bankowy nr 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028,
 • Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie
  art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
 • W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Pruchnika określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty do pobrania

 1. Dokumenty dostepne tutaj  Wejscia: 5033