strona domowa
strona domowa

BUDŻET NA ROK 2016 UCHWALONY

29 grudnia 2015 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się Świąteczno – Noworoczna, XIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, poprzedzona wprowadzającym w świąteczny nastrój programem artystycznym uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

Najważniejszym punktem Sesji było podjęcie uchwały budżetowej na 2016 r. Projekt budżetu po szczegółowym przeanalizowaniu przez radnych Rady Miejskiej na poszczególnych komisjach stałych otrzymał pozytywną opinię wszystkich trzech komisji oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, w wyniku czego po jednomyślnym głosowaniu Rada Miejska w Pruchniku przyjęła budżet Gminy Pruchnik na 2016 r.

Budżet zakłada kwotę dochodów w wysokości 30 162 201,00 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 29 399 201,00 zł, a dochody majątkowe – 763 000,00 zł, kwota wydatków to 30 345 454,69 zł z czego wydatki bieżące to 26 148 133,46,78 zł i wydatki majątkowe – 4 197 321,23 zł.

Pan Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika poinformował, że prace nad projektem trwały od miesiąca września i dzisiaj jest ich finał. Budżet został tak skonstruowany, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby związane z działalnością bieżącą, a następnie realizować zadania, które pozwolą na dalszy rozwój gminy.

Główne zadania do realizacji w 2016 r. to m.in.:

  • budowa drogi pomiędzy Pruchnikiem a Nienadową wspólnie z Powiatem,
  • adaptacja i przebudowa budynku po ośrodku zdrowia,
  • adaptacja starej cerkwi na kaplicę przedpogrzebową w miejscowości Kramarzówka,
  • rozbudowa Remizy OSP Nr II w Pruchniku,
  • zakończenie opracowywania dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej,
  • budowa przewiązki do Sali gimnastycznej w Pruchniku,
  • modernizacja stadionu w Pruchniku,
  • zakupy inwestycyjne, m.in. na pompownie wody, doposażenie kaplic cmentarnych w Pruchniku i Rozborzu Okrągłym, zakup samochodu do gospodarki komunalnej, wyposażenie oczyszczalni ścieków w dmuchawę.

W projekcie budżetu nie są ujęte środki unijne, które po pozyskaniu będą wprowadzane w ciągu roku. Gmina posiada dobrą kondycję do pozyskiwania środków finansowych, czy zaciągania kredytów, przygotowując się do realizacji głównej inwestycji, wielomilionowej tj. kanalizacji północnej części gminy. W ocenie Pana Burmistrza budżet jest bardzo dobry na miarę możliwości gminy.

Podczas sesji oprócz budżetu, radni podjęli również kilka innych ważnych uchwał. Dokonali zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 r., uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy, przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2016-2022, a także przyjęli Gminny Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

Podczas Sesji złożono również podziękowania Pani Halinie Wojdyło – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku  za wieloletnią współpracę z samorządem Gminy Pruchnik oraz pracę na rzecz propagowania tradycji i kultury na terenie Naszej Gminy.

 

  Wejscia: 3802