strona domowa
strona domowa
Zwot podatku akcyzowego

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat organizacyjno - administracyjny

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Halina Halejcio  - referent
  parter - Biuro Obsługi
  tel. 16 623 61 34

Sposób i termin załatwienia sprawy

 • Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa – do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
2.    Faktura VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.

Opłata

 • brak opłat skarbowych.


Tryb odwoławczy

 • Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 4, art. 5 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U. Z 2015 r. poz 1340),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz. U z 2013 r. poz. 789),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2042),
 • Część I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 23 z póżn. zm.)

Uwagi

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach:
  –    od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku
  –    od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego. 

   Wejscia: 3905