strona domowa
strona domowa
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat Planowania Przestrzennego i Rozbudowy Infrastruktury

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Anna Piotrowicz
  I piętro, pok. Nr 19
  tel. 16 623 61 23

Sposób załatwienia sprawy

 • Na podstawie art. 83a ust.1 ustawy o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- wojewódzki konserwator zabytków.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Opłata

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 • Wydanie decyzji o sprzeciwie usunięcia drzewa lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika wnioskodawcy należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa.

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 • Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub na rachunek nr: 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024

Termin załatwienia sprawy

 • art. 78-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.),

 • art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),

 • art. 71-72, art. 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r., 1354)

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r., w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2016 (M.P. Z 2015 r., poz. 1064),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

 • przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • art. 78-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.),

 • art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),

 • art. 71-72, art. 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2016 r., 1354)

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r., w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie  zieleni na rok 2016 (M.P. Z 2015 r., poz. 1064),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Uwagi

W myśl art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody jeżeli  w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ o którym mowa w art. 83a ust.1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej , obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Art. 88 ust.1 ustawy o ochronie przyrody  stanowi, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta  wymierza administracyjną karę pieniężną za:
–    usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa  w art. 83f ust. 16;
–    usuniecie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa  w art. 83f ust. 4 lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycinkę drzew • Zgłoszenie wycinki drzew


  Wejscia: 4857