strona domowa
strona domowa
USC - 16 UZNAWANIE WYROKÓW ZAGRANICZNYCH

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

UZNAWANIE WYROKÓW ZAGRANICZNYCH

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty

1. UZNANIE ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU/SEPARACJI/UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO PRZEZ SĄD PAŃSTWA OBCEGO NALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ (stosuje się do orzeczeń wydanych po 01 maja 2004r.)

 • wniosek o uznanie orzeczenia
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
 • świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula,
 • w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia przedstawia:

a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lub
b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

2. UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku )

 • wniosek o uznanie orzeczenia
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego
 • w przypadku wydania orzeczenia w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy należy przedłożyć dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

Opłata

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - wpisanie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
  - pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.
  Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.
  OPŁATY

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie odmowy naniesienia wzmianki dodatkowej rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Na podstawie art. 108 ust. 4  ustawy prawo o aktach stanu cywilnego Kierownik USC, który odmawia na podstawie art. 1146 kodeksu postępowania cywilnego  dokonania czynności na postawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wstąpienia w trybie art. 1148 tego Kodeksu do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Podstawa prawna

 • Art. 1 ust. 1 pkt. a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE 1347/2000).

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t Dz.U z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)
 • Art. 1145 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. )

Uwagi

1. Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. podlegają „ uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE ( oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 01 maja 2004 r.
W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:

a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;

lub

b) dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

2. Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo)
 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Rozporządzenia nie ratyfikowała Dania.

3.Organem właściwym do uznania orzeczenia zagranicznego wydanego przed dniem 01 lipca 2009r. jest Sąd Okręgowy według miejsca zamieszkania.

Dokumenty do pobrania

 • brak
  Wejscia: 4208