strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
czwartek, 09 listopada 2017 07:49

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pruchnika,
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2018 r.,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,
  • w sprawie podatku od nieruchomości,
  • w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Pruchnik,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczających poza rok budżetowy 2017,
  • w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku o strukturze organizacyjnej obejmującą klasy I-IV,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej obejmującej  klasy I-IV,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rozborzu Długim  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim,
  • w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2017-2023.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1144