strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 19 marca 2018 08:21

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji oraz powitanie radnych i zaproszonych gości.
2. Odczytanie Postanowienia Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego oraz nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
4. Złożenie ślubowania przez nowego radnego.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVIII Sesji.
8. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie podziału Gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku:
  a) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania,
  b) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego,
  c) przeprowadzenie tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady,
  d) ogłoszenie wyników wyboru,
  e) odczytanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego,
  f) głosowanie nad uchwałą,
 • w sprawie powołania nowego członka w skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku,
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
 • w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
 • w sprawie podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

11. Przedstawienie informacji dot. przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Pruchnik i Jodłówki.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2017 w Gminie Pruchnik.
13. Interpelacje i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1571