strona domowa
strona domowa
WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBÓT

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Robert Kurasz

I piętro, pok. Nr 19
tel. 16 623 61 23

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zezwolenia po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

 • Z niniejszym wnioskiem powinien wystąpić Wykonawca robót albo Inwestor, jeżeli wykonuje roboty we własnym zakresie, nie korzystając z usług przedsiębiorcy,

 • W celu rozpatrzenia sprawy, wniosek powinien być złożony na co najmniej 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego,

 • Niekompletność wniosku uniemożliwi szybkie wydanie zezwolenia i spowoduje konieczność uzupełnienia wniosku przez wnoszącego w trybie art. 64 § 2 k.p.a.

 • Jeżeli roboty dotyczą umieszczenia urządzenia infrastruktury w pasie drogowym, wskazane jest złożenie razem z niniejszym wnioskiem wniosku właściciela urządzenia o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót
 2. Mapę z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze,
 4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej art.30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane albo oświadczenie o wykonywaniu przyłącza w trybie określonym w art. 29a Prawa budowlanego
 5. w przypadku etapowego prowadzenia robót- harmonogram przebiegu prac
 6. pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę, jeżeli z wnioskiem występuje pełnomocnik z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

 

Opłata

 • Opłaty

 1. opłata skarbowa w wysokości 17 zł za założenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielone przez Inwestora do reprezentowania go (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor.

 2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - zgodnie z uchwałą nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r.

 3. Opłatę skarbową można uiścić:

  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Do 30 dni poprzez wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Art.39 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020r. poz 470)

Uwagi

 • Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku. Wniosek można również przesłać na adres Urzędu Miejskiego Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia.


  Wejscia: 2888