strona domowa
strona domowa
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Joanna Porczak

 • Anna Piotrowicz

I piętro, pok. Nr 19
tel. 16 623 61 23

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu działki w:

 • odpowiednim planie zagospodarowania przestrzennego
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki: dane wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której wniosek dotyczy / adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwa obrębu, numer działki, numer i data wydania decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotowej działce – jeżeli była wydana.

 

Opłata

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  o przeznaczaniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 17,00 zł.
 2. Opłatę skarbową można uiścić:

  • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
   nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024

  • na miejscu, w kasie urzędu.

 

Termin załatwienia sprawy

 • 14 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 • nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.  z 2020 r. poz. 293/

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2020 r. poz. 424 ze zm./

 • odpowiedni Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik

   

Uwagi

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

  Wejscia: 2749