strona domowa
strona domowa

 

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat organizacyjno - administracyjny

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Halina Halejcio  - referent
  parter - Biuro Obsługi
  tel. 16 623 61 34

Sposób załatwienia sprawy

1.    Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży( do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu);
 • Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
  • formularz wniosku - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  • formularz wniosku - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • formularz wniosku - powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punk sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U z 2015 r., poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

Opłata

 • Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:
  - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
  - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
  - powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 • Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
  - 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo  - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
  - 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
  - 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,

 • Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

 • Numer konta bankowego
  Urząd Miejski w Pruchniku  
  ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik
  Nr: 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024

Termin załatwienia sprawy

 • do trzydziestu dni.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
 2. Uchwała Rady Gminy Pruchnik nr 130/XX/200 z dnia 31.03.2000 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
 3. Kodeks postępowania administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania (dz. U. Z 2016 r. poz. 23)

Uwagi

 • brak.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


 

  • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży 

 

   Wejscia: 5779