strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Pruchniku - 16.11.2022 r.
czwartek, 10 listopada 2022 09:05

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku.
Sesja odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXV sesji.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVI sesji.
 6. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały nr X/59/2019 z dnia 8 listopada 2019r.  w sprawie ustalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik (projekt 4),
  • w sprawie zmian uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (projekt 5),
  • w sprawie podatku od nieruchomości (projekt 6),
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Pruchnik (projekt 7),
  • w sprawie uchylenia uchwały własnej (projekt 8),
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 9),
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 10),
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Pruchnik (projekt 11).
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad:

 


 

 

 

  Wejscia: 1094