strona domowa
strona domowa
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- RZĄDOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW
wtorek, 28 lutego 2023 11:35

 

Gmina Pruchnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze Gminy Pruchnik, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Gmina Pruchnik może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale nr XL/283/2023 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.02.2023 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać można składać osobiście w Urzędzie Miejskim
w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. do dnia 07.03.2023 roku do godziny 16.00.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. UCHWAŁA NR 232/2022 RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


  2. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - załącznik do w/w uchwały.


  3. UCHWAŁA NR XL/283/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


  4. WNIOSEK o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


 

  Wejscia: 410