strona domowa
strona domowa
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUCHNIKU
wtorek, 02 maja 2023 14:43

OGŁOSZENIE
O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W  OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W  PRUCHNIKU

 


I. FORMA ZATRUDNIENIA:
Umowa na zastępstwo.

II. WYMIAR CZASU PRACY:
Pełny wymiar czasu pracy.


III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:

1) ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie
4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
5) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
2. Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).
3. Obywatelstwo polskie;
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii;
7. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
8. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
9. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi  przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.


IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność pracy zespołowej;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Odporność na sytuacje stresowe;
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 8. Prawo jazdy kat. „B”.


V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisane CV.
 2. Podpisany list motywacyjny;
 3. Podpisany kwestionariusz osobowy – (załącznik do ogłoszenia);
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 6. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 7. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem - (załącznik do ogłoszenia);
 10. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).


VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku  ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik lub drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub złożyć osobiście w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Szkolna 12, pok. Nr 7 z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 15.05.2023 r. do godz. 15.00.  Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
 3. Dyrektor OPS w Pruchniku  zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 16 888 98 01Zatwierdzam:
Dyrektor OPS W Pruchniku
Marta Wałach

 

Pruchnik, dnia 02.05 .2023 r.

  Wejscia: 625