strona domowa
strona domowa
Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

82 699,41 PLN w tym nadzór inwestorski na kwotę 210,00 PLN

Źródło
dofinansowania

- UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi

- środki własne Gminy

Kwota
dofinansowania

- PROW - 53 956,00 PLN

- środki własne Gminy Pruchnik - 28 953,41 PLN

Termin
realizacji
zadania **

22.05.2012 - 31.07.2012

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław (przetarg IZ 271/11/2012) ***

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
** termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia
*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

1 sierpnia 2011 roku Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce”.

1 września 2011 roku Wniosek został przekazany przez LGD „Z tradycją w nowoczesność” do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

8 lutego 2012 roku podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Panią Annę Kowalską – Wicemarszałka Województwa a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika.

19 kwietnia 2012 roku ogłoszenie przetargu, zakres robót obejmuje min. wykonanie: nawierzchni piaskowej, trawiastej, ogrodzenia i dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw.

8 maja 2012 roku otwarcie ofert, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie ofert, wezwała w dniu 10-05-2012 do uzupełnienia dokumentów 3 oferentów.

16 maja 2012 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 3 Wykonawców wykluczono a ich oferty odrzucono.

22 maja 2012 roku podpisanie umowy z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Apis” J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław.

5 czerwca 2012 roku przekazanie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

16 sierpień 2012 roku dokonanie odbioru końcowego budowy placu zabaw od wykonawcy,

1 październik 2012 roku wydanie przez Urząd Marszałkowski pozytywnej oceny przeprowadzonego przez Gminę Pruchnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

10 październik 2012 roku podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik w związku ze zmianą poziomu dofinansowania spowodowaną rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

14 październik 2012 roku poświęcenie placu zabaw. więcej...

15 listopad 2012 roku przedłożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o płatność,

18 grudnia 2012 roku kontrola z Urzędu Marszałkowskiego,

19 grudnia 2012 roku zakończenie weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie przez Urząd Marszałkowski do ARiMR zlecenia płatności.

 


  Wejscia: 10670