strona domowa
strona domowa
Remont ulicy Wałowej (nr dz. 120/2, 2110)

 

Całkowita
wartość
zadania

29 791,29 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011-30.09.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/6/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych**:

 • warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 447,3m2
 • warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 3 cm - 447,3m2

 


 

„Remont  drogi gminnej w miejscowości Pruchnik na działce oznaczonej numerem ewidencji 1759/2, 1761, 2134 ul. Wałowa”

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość zadania

601 276,66 PLN, w tym nadzór inwestorski na kwotę 2 434,31 PLN

Źródło
dofinansowania

- środki budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II - BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”
- środki własne gminy Pruchnik

Kwota dofinansowania

- 178 086,00 PLN - budżet państwa

- 423 190,66 PLN - środki własne Gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

05.10.2011 - 31.10.2012

Wykonawca

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IZ 271/9/2012)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Samorządem Województwa
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze - kpl. 1
 2. Roboty ziemne - kpl. 1
 3. Podbudowy
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1890 m2
  • Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm – 1890 m2
  • Warstwa górna  podbudowy gr. 10 cm – 1890 m2
 4. Nawierzchnie
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych 0/16 o grubości 4 cm – warstwa wiążąca – 2850 m2
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych 0/12,8 o grubości 4 cm – warstwa ścieralna – 2850 m2
 5. Roboty wykończeniowe - kpl. 1
 6. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
  • Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 – szt. 6
  • Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie – 30 m2
 7. Elementy ulic
  • Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 1020 m
  • Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 90 m2
  • Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm – 90 m2
  • Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 90 m2
  • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 75 m
 8. Roboty na zjazdach
  • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 60 m2
  • Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - 60 m2
  • Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych 0/12,8 o grubości 4 cm – warstwa ścieralna – 60 m2

07.09. - 15.10.2012 dokonano odbioru w/w robót. Zadanie zostało rozliczone pod względem merytoryczno – finansowym z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim.

 

  Wejscia: 10791