strona domowa
strona domowa
Rozbudowa remizo - świetlicy OSP nr 1 w Pruchniku

 

Całkowita
wartość
zadania

245 935,46 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

25.08.2011-19.12.2011

Wykonawca

Firma Przemysłowa - Handlowo - Usługowa DOMI-BUD Dominika Wojdyło, ul. Poniatowskiego 53/10, 37-500 Jarosław (przetarg nr IR 271/16/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 19-12-2011 roku. Zakres robót obejmował min. **:

  1. Roboty przygotowawcze
  2. Roboty ziemne
  3. Fundamenty
  4. Ściany fundamentowe
  5. Ściany parteru
  6. Stropodach nad parterem
  7. Pokrycie dachu, obróbki
  8. Podłoża
  9. Schody zewnętrzne

 

Rozbudowa remizo – świetlicy OSP I w Pruchniku (Rozbudowa kuchni wraz z jej wyposażeniem)

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

334 988,80 PLN w tym objęte dofinansowaniem 222 125,60 PLN

Źródło
dofinansowania

- UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi*

- Gmina Pruchnik

Kwota
dofinansowania

- PROW – 99 999,00 PLN

- środki własne Gminy Pruchnik – 234 989,80 PLN

Termin
realizacji
zadania **

23.04.2012 - 31.05.2012

Wykonawca

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski Zbigniew Antosyk, Buszkowice 217, 37-710 Żurawica (przetarg IZ 271/7/2012) ***

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl
** termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego zakończenia
*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

1 sierpnia 2011 roku Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie zadania Rozbudowa remizo-świetlicy OSP 1 w Pruchniku (rozbudowa kuchni wraz z jej wyposażeniem).

1 września 2011 roku Wniosek został przekazany przez LGD „Z tradycją w nowoczesność” do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

8 lutego 2012 roku podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Panią Annę Kowalską – Wicemarszałka Województwa a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika.

29 marca 2012 roku ogłoszenie przetargu, zakres robót obejmuje min. wykonanie: ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków i okładzin wewnętrznych, podłoża i posadzek, docieplenia ścian, elementów zewnętrznych, instalacji klimatyzacji, wentylacji, elektrycznej, C.O., Wod.-Kan., gazowej, balustrad zewnętrznych, chodników i odbojówek z kostki brukowej, zakup wyposażenia kuchni, malowanie wewnętrzne.

13 kwietnia 2012 roku otwarcie ofert, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie ofert, wezwała do uzupełnienia dokumentów i złożenia wyjaśnień przez oferentów.

17 kwietnia 2012 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23 kwietnia 2012 roku podpisanie umowy z Wykonawcą: Usługowym Zakładem Murarsko-Malarskim Zbigniew Antosyk, Buszkowice 217, 37-710 Żurawica.

31 maja 2012 roku przekazanie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

26 września 2012 roku wydanie przez Urząd Marszałkowski pozytywnej oceny przeprowadzonego przez Gminę Pruchnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

10 października/6 listopada 2012 roku podpisanie aneksu do umowy w związku ze zmianą kosztów zakresu rzeczowego zadania spowodowaną rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

12 grudnia 2012 roku złożenie wniosku o płatność,

23 stycznia 2013 roku kontrola z Urzędu Marszałkowskiego,

25 stycznia 2013 roku zakończenie weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie przez Urząd Marszałkowski do ARiMR zlecenia płatności.

 


  Wejscia: 11496