strona domowa
strona domowa
Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Ochotnicza Straż Pożarna PRUCHNIK I

Całkowita
wartość
zadania
31 417,12 PLN, w tym nadzór inwestorski na kwotę 125,16 PLN

Źródło
dofinansowania

- UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów

- środki własne OSP

Kwota
dofinansowania

PROW – 17 879,66 PLN,

środki własne OSP – 13 537,46 PLN

Termin
realizacji
zadania **

01.08.2011 - 19.12.2012

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław (przetarg OSP I/1/2012) ***

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

1 sierpnia 2011 roku Ochotnicza Straż Pożarna PRUCHNIK I złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik 2012 w Pruchniku”

1 września 2011 roku Wniosek został przekazany przez LGD „Z tradycją w nowoczesność” do weryfikacji formalnej i merytorycznej do instytucji wdrażającej tj. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

2 marca 2012 roku podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Panią Annę Kowalską – Wicemarszałka Województwa a Ochotniczą Strażą Pożarną Pruchnik I reprezentowaną przez Pana Jana Papałę – Prezesa,

17 kwietnia 2012 roku ogłoszenie przetargu, zakres robót obejmuje min. wykonanie: nawierzchni piaskowej, ogrodzenia panelowego z prętów zgrzewanych punktowo oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnych z projektem

2 maja 2012 roku otwarcie ofert, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie ofert, wezwała w dniu 04-05-2012 do uzupełnienia dokumentów 3 oferentów,

9 maja 2012 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, 3 Wykonawców wykluczono
a ich oferty odrzucono,

15 maja 2012 roku podpisanie umowy z Wykonawcą: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Apis” J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław,

5 czerwca 2012 roku przekazanie dokumentacji przetargowej do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

25 czerwca 2012 roku wydanie przez Urząd Marszałkowski pozytywnej oceny przeprowadzonego przez OSP Pruchnik I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

9 lipca 2012 roku podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Pana Zygmunta Cholewińskiego – Wicemarszałka Województwa a Ochotniczą Strażą Pożarną Pruchnik I reprezentowaną przez Pana Jana Papałę – Prezesa w związku ze zmianą poziomu dofinansowania spowodowaną rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,

15 listopada 2012 roku złożenie wniosku o płatność,

18 grudnia 2012 roku kontrola z Urzędu Marszałkowskiego,

19 grudnia 2012 roku zakończenie weryfikacji wniosku o płatność i przekazanie przez Urząd Marszałkowski do ARiMR zlecenia płatności.

 


  Wejscia: 10965