strona domowa
strona domowa
Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia.
wtorek, 22 lutego 2011 20:09

 

Burmistrz Pruchnika
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2011 roku zadań publicznych

 

PODMIOT UPRAWNIONY

 • Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

RODZAJ I ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • organizacja wystaw, przeglądów i konkursów o tematyce kulturowej i wiedzy o swojej miejscowości na kwotę 12.000 zł.
   (w roku 2010 zrealizowano zadanie na kwotę 8.000 zł.)
 • ochrona i promocja zdrowia:
  • prowadzenie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu oraz działalności  profilaktyczno - wychowawczej tj. organizacja biwaków, obozów, rajdów, zlotów wycieczek turystyczno - edukacyjnych, rozwijanie i promowanie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców gminy,  na kwotę 10.000 zł.
   (w roku 2010 zadanie nie było realizowane)

 


  Wejscia: 1858