strona domowa
strona domowa
Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita wartość zadania 3 407920,53 zł, w tym inspektor nadzoru 24 600,00 zł, dokumentacja techniczna 127 759,00 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

 • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”* - 2 003 682,00
 • środki własne Gminy -  1 404 238,53 zł

Termin
realizacji
zadania **

19.12.2011 - 06.2014

Wykonawca

 • Budownictwo Naftowo Gazownicze NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Spółka z o.o., 37 -700 Przemyśl, ul. Wernyhory 1 (przetarg IZ 271/30/2012)
 • Manevo Marek Łukowski 21-077 Spiczyn, Ziółków 88 ((przetarg IZ 271/35/2012), inspektor nadzoru) ***
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PRESAN" inż. Jerzy Jasiński, ul. Modrzejewskiej 2/1, 35-328 Rzeszów

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013
** termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do planowanego rozliczenia merytoryczno - finansowego z Urzędem Marszałkowskim
*** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

19.12.2011 roku Gmina Pruchnik złożyła do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pruchnik”. Realizacja w/w zadania została podzielona na dwa etapy:
W I etapie zaplanowano budowę zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągiem tranzytowym,
w tym:

 1. Zbiorniki wody 3x150 m3 w Jodłówce wraz z robotami towarzyszącymi
 2. Rurociąg tłoczny o śre 225 z pompowni w Hawłowicach do zbiorników wody w Jodłówce
 3. Rurociąg tranzytowy- grawitacyjny ze zbiorników w Jodłówce do sieci rozdzielczej w Pruchniku
 4. Roboty na istniejącym wodociągu w Pruchniku
 5. Modernizacja  pompowni w Hawłowicach
 6. Montaż elementów komunikacji radiowej

W II etapie zaplanowano budowę wodociągu "Korzenie" w Pruchniku, w tym:

 1. Pompownia  P-1
 2. Zbiornik wody 50m3 wraz z robotami towarzyszącymi i pompownia P-2
 3. Wodociąg tranzytowy, sieć wodociągowa
 4. Przyłącza wodociągowe

Termin zakończenia II etapu: grudzień 2014 rok

14.08.2012 roku podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Panią Annę Kowalską – Wicemarszałka Województwa a Gminą Pruchnik reprezentowaną przez Pana Wacława Szkołę – Burmistrza Pruchnika.

8.10.2012 roku ogłoszenie przetargu na rozbudowę sieci wodociągowej,

24.10.2012 roku otwarcie oferty, komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie oferty,

8.11.2012 roku ogłoszenie przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu: rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik,

13.11.2012 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy – Naftomontaż Przemyśl,

16.11.2012 roku otwarcie ofert (8), komisja przetargowa rozpoczęła sprawdzanie ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru,

21.11.2012 roku podpisanie umowy z firmą Naftomontaż

22.11.2012 roku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy Manevo Marek Łukowski Spiczyn,

28.11.2012 roku podpisanie umowy z firmą Manevo Marek Łukowski Spiczyn,

15.01.2013 - 14.05.2013 przekazanie do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy rurociągów tranzytowych i nadzoru inwestorskiego. Otrzymanie informacji o pozytywnej ocenie postępowań przetargowych,

17.05.2013 Gmina Pruchnik zwróciła się do UM z prośbą o skrócenie terminu realizacji zadania do grudnia 2013r.

13.08.2013 podpisanie aneksu do umowy podstawowej zawartej z UM w związku z aktualizacją kwot poprzetargowych i skróceniem terminu realizacji zadania.

18.12.2013 - 24.03.2014 odbiór końcowy zadania, złożenie wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, przekazanie przez Urząd Marszałkowski zlecenia płatności do ARMiR

 


  Wejscia: 11999