strona domowa
strona domowa

Rok 1989 – dh Marek Szczepanik rezygnuje z funkcji naczelnika OSP. Jego miejsce zajmuje dh Ryszard Baran. Od 3 kwietnia w budynku po byłej GRN rozpoczyna działalność długo oczekiwane przedszkole, które skupia dzieci z Rozborza oraz okolicznych wiosek.

Rok 1990 – ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż gminą kieruje wójt, wcześniej na jej czele stał naczelnik gminy.
W latach 90-tych skład zarządu nie ulega zmianom. Druhowie uczestniczą w szkoleniach, manewrach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych w naszej miejscowości, oraz w rejonie przyległym.

Śluby zakonne składa nasza parafianka Maria Pakuła, jako Franciszkanka Misjonarka Maryi w niedługim czasie wyjeżdża do dalekiej Korei.
W 1991 roku Sejm RP uchwala ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej.
Nasz parafianin, Jan Makowiecki z Rzeplina przyjmuje sakrament kapłaństwa, jako brat Zdzisław – Bernardyn, rozpoczyna swoją posługę w Przeworskim Klasztorze.

Rok 1993 w naszym samochodzie zostaje zamontowana radiostacja samochodowa marki Radmor, przekazana przez Komendę Powiatową PSP w Jarosławiu. Rok później rozpoczyna działalność Zakład Elektro-Mechaniczny P. Jana Bieleckiego. Zostaje uruchomiona pierwsza regularna, prywatna linia autobusowa P. Mariana Romanika z Jodłówki Parcelacji na trasie do Jarosławia. W połowie lat dziewięćdziesiątych coraz śmielej wchodzą w użytkowanie telefony komórkowe.
Rok 1998 – oddano do użytku sieć wodociągową w miejscowościach Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin. Na zbiórkach szkoleniowych ćwiczymy m.in. obsługę hydrantu oraz podawanie prądów gaśniczych.
W naszym wozie bojowym zamontowano nowoczesną radiostację samochodową marki Motorola GM-300.

Rok 1999 – wśród 16 województw utworzono województwo podkarpackie oraz przywrócono powiat jarosławski.
Wiosną podczas reformy szkolnictwa mieszkańcy Rozborza Długiego, Rozborza Okrągłego oraz Rzeplina dowiadują się, iż decyzją Wójta i Rady Gminy, w Pruchniku zostanie utworzone gimnazjum dla młodzieży z całej gminy. Spotkało się to, ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców trzech wymienionych wiosek. Ponad dwudziestodniowy protest na przełomie marca i kwietnia, połączony z całodobową okupacją budynku szkoły również w czasie Świąt Wielkanocnych, zmusiły Radę i P. Wójta do zmiany uchwały. Zdecydowano utworzyć na bazie szkoły podstawowej w Rozborzu filię gimnazjum pruchnickiego.

Nasz prawie 30-letni Dom Strażaka wymagał gruntownej odnowy.

W tymże roku w styczniu, druhowie z pośród siebie wybrali nowy Zarząd OSP w składzie:
Marek Szczepanik – prezes, Andrzej Pilch – v-ce prezes naczelnik, Ryszard Baran –zastępca naczelnika, Kazimierz Podolak – skarbnik, Henryk Zabój –sekretarz, Zbigniew Macewko – gospodarz, Stanisław Szczepanik – członek zarządu, operator sprzętu dh Tadeusz Dec.
Komisja Rewizyjna: Henryk Wołoszyn – przewodniczący, Andrzej Prostak – sekretarz, Marian Babiś – członek.
Nowo wybrany zarząd, jako cel główny na najbliższe lata, wyznaczył sobie przeprowadzenie modernizacji Domu Strażaka i sprzętowe doposażenie jednostki. Już wiosną przy dużym zaangażowaniu większości druhów, przystąpiono do prac remontowych, poczynając od urządzenia kuchni. Przy finansowym wsparciu gminy wymieniono okna, ułożono płytki ceramiczne na podłodze i lamperiach. W małej sali (obecnie pomieszczenie chłodni), urządzono kancelarię dla geodetów pracujących przy scaleniu gruntów w Rozborzu Długim. Ustalono odpłatność za wynajem w wysokości 400 zł miesięcznie. Na zawodach gminnych zajmujemy III miejsce. W lipcu dla aktywnych druhów zorganizowano pielgrzymkę do Sanktuarium MB w Licheniu.

Rok 2000 – wykorzystując środki finansowe pochodzące od geodetów oraz zyski z organizowanych zabaw, kontynuowano remont pozostałej części. Przy znacznym wsparciu gminy wymieniono resztę okien, położono nową podłogę w dużej sali, płytki na podłodze w hollu, wymalowano wnętrza. Druhowie M. Szczepanik, A. Pilch, H. Zabój jako sołtys, podejmują rozmowy z geodetami oraz gminą, aby podczas scalenia powiększyć naszą strażacką działkę. Powstaje zamiar rozbudowania Domu Strażaka od strony zachodniej „starego” budynku.

W październiku zapadła decyzja – działka powiększona.
W miesiącach letnich strażacy wyjeżdżają na wycieczkę, zwiedzając m.in. niemiecki obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i Jasną Górę w Częstochowie.
Droga prowadząca od Rzeplina do Roźwienicy zostaje pokryta asfaltem. Obiekt bazy SKR zostaje sprzedany osobie prywatnej.
Rok 2001 – trwają prace porządkowe na starym cmentarzu parafialnym, zainicjowane przez ks. Proboszcza Józefa Misztala, pomagamy przy budowie ogrodzenia, zaangażowanych 13 druhów.
Z własnych środków za cenę 1240 zł, zakupiliśmy 4 hełmy ozdobne dla warty przy Bożym Grobie. Wyboru oraz zamówienia hełmów, dokonali bezpośrednio u wykonawcy Pana Mroza z Trześniowia powiat brzozowski, -Andrzej Pilch, Henryk Wołoszyn i Wacław Mielniczek.
Posiadając większą działkę, Wójtowi Gminy Wacławowi Szkole, przedstawiamy argumenty wskazujące na konieczność rozbudowy Domu Strażaka oraz o potrzebie zmiany wysłużonego samochodu Żuk.

W dniach 24 oraz 25 lipca po oberwaniu chmury, zostały dwukrotnie zalane wodą gospodarstwa panów Baran L, Frendo R. oraz zakład budowy dróg pana Popka, podtopione u Folty A, Macewko Zb. Nasza jednostka przez dwa dni usuwała skutki ulewy. Tegoż roku wieś została stelefonizowana. W tymże roku z powodu mniejszej ilości dzieci, oddział przedszkolny mieszczący się w budynku po byłej GRN przeniesiono do budynku szkoły.
Rok 2002 – po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jako OSP nabywamy osobowość prawną, stając się samodzielnym podmiotem w znaczeniu prawnym. Najstarszy wiekiem i stażem, w przeszłości bardzo aktywny strażak naszej jednostki, dh Józef Pilch zostaje odznaczony, Honorowym Medalem im Bolesława Chomicza. Medal ten –jak do tej pory- jest najwyższym odznaczeniem, jakie otrzymał strażak naszej jednostki. Starania zarządu o inny samochód przyniosły taki skutek, że otrzymaliśmy wyremontowanego Żuka GLM od OSP Jodłówka. Rozpoczynamy gromadzenie materiałów przydatnych do sporządzenia monografii naszej jednostki OSP oraz miejscowości. Korzystamy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu, Regionalnego Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku, nawiązaliśmy kontakt z Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. To ostatnie potwierdza pochodzenie i parametry naszej zachowanej sikawki ręcznej. Odnalezione teksty źródłowe o naszej jednostce są bardzo skąpe, występują jedynie w archiwum przemyskim.
Utworzono Zespół Szkół w Rozborzu Długim. W jego skład weszły: Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich i Gimnazjum Publiczne.
Następuje początek gromadzenia i oddawania za odpłatnością odpadów komunalnych w pojemnikach.
Jesienią wykonano projekt rozbudowy Domu Strażaka z dużą salą, centralnym ogrzewaniem i zapleczem sanitarnym.
Naczelnik naszej jednostki dh Andrzej Pilch po ukończeniu studiów wyższych, otrzymuje stopień mł. kpt. nabywając szlify oficera Państwowej Straży Pożarnej.

Rok 2003 – Rada Gminy przeznacza środki finansowe na rozpoczęcie rozbudowy. Wykonano fundamenty, strażacy aktywnie pomagają przy wykonaniu wykopów, zbrojeniu i laniu ław fundamentowych. W biurze terenowym ZOSP RP w Przemyślu zakupiliśmy 8 kompletów ubrań koszarowych, które można było używać podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Dla aktywnych druhów zorganizowano wycieczkę do Soliny w ramach imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Bieszczad”.
Punkt skupu buraków cukrowych dla Cukrowni "Przeworsk" zostaje zlikwidowany.
Rok 2004 – wykonanie ścian oraz stropu na nowej sali przez firmę budowlaną, zakupiono drewno na więźbę dachową.

Bierzemy udział w pogrzebie długoletniego członka OSP, ostatnio gospodarza jednostki, druha Zbigniewa Macewko. Na jednym z posiedzeń, Zarząd OSP powierza jego funkcję druhowi Tadeuszowi Makowieckiemu.
Tegoż roku niekorzystne uwarunkowania przemian ustrojowych doprowadziły do likwidacji ZPDz "Jarlan" w Jarosławiu. Pracę traci niemal tysięczna załoga, między innymi mieszkańcy Rozborza w tym Prezes naszej jednostki. W zaadaptowanych obiektach Jarlanu rozpoczyna produkcję Firma Lear Corporation Poland II, specjalizująca sie w produkcji poszyć siedzeń samochodowych.
Rok 2005 – cały budynek przykryto nowym dachem, pomagamy przy wstawianiu okien w nowej części, odwodnieniu, wykonaniu odprowadzającej wodę instalacji burzowej, położeniu tynków i posadzki, doraźnego zbiornika na ścieki.

Przeprowadzono kapitalny remont motopompy PO-5.
Podczas zebrania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku dh Marek Szczepanik -prezes naszej jednostki został wybrany do komisji rewizyjnej Oddziału natomiast dh Andrzej Pilch został wiceprezesem Zarządu Oddziału.
Początek akcji honorowego krwiodawstwa na ternie naszej gminy. Druhowie Ryszard Baran, Wiesław Zabój, oddają krew.
W dniu 2 kwietnia odszedł do Domu Ojca, Ojciec Święty Jan Paweł II. Całe środowisko pożarnicze a więc także druhowie naszej jednostki uczcili pamięć Wielkiego Polaka poprzez modlitwę, minutę ciszy podczas zbiórek oraz włączeniem syren alarmowych w ustalonym czasie.
Rok 2006 – po rezygnacji z funkcji operatora sprzętu przez dh Tadeusza Deca, który dzięki wielkiemu zaangażowaniu przez wiele lat utrzymywał gotowość bojową jednostki, jego miejsce zajmuje dh Henryk Wołoszyn. Na zebraniu sprawozdawczym naszej jednostki gościmy Starostę Powiatu Jarosławskiego Pana Tomasza Oronowicza.
Podczas rozbudowy między innymi położono parkiet na dużej sali, odnowiono podłogę w części starej, wymalowano wnętrza, urządzono sanitariaty, wykonano ocieplenie zewnętrzne, rozpoczęto niwelację terenu wokół obiektu.

Bierzemy udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej, podczas których, druh Eugeniusz Pilch, za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej, otrzymuje Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Rok 2007 – na wieczną służbę, odchodzi długoletni naczelnik naszej jednostki, bardzo zasłużony i oddany służbie druh Jan Białogłowski, bierzemy udział w jego pogrzebie, który uświetnia orkiestra dęta z OSP nr 1 w Pruchniku.
Rozbudowa dobiega końca: urządzono chłodnię, kuchnię, wykonano elewacje zewnętrzną, ocieplenie stropu, parking, chodniki oraz ogrodzenie.

Uroczyste oddanie do użytkowania po rozbudowie Domu Strażaka w Rozborzu Długim nastąpiło 15 lipca 2007 roku.
To podniosłe wydarzenie wymagało odpowiedniego przygotowania, aby ten historyczny dzień dla strażaków oraz mieszkańców Rozborza został zapamiętany i uświęcony. Od początku lipca wieczorami codziennie pracujemy przy porządkowaniu budynku i terenu wokół. Szukamy sponsorów uroczystości, wśród których należy wymienić: Gminę Pruchnik, Zakład Mięsny: „Szarek”, PKS Jarosław, Józef Babiś –budowa dróg-, Bank Spółdzielczy filia Pruchnik, Sklep „Adam II”, Sklep „DAB”, Poseł A. Ćwierz, Poseł M. Golba.
Uroczystość rozpoczęła się przed kościołem parafialnym w Rozborzu Okrągłym. Strażacka orkiestra dęta z OSP Pruchnik , gra marsze dla przybywających zaproszonych gości, strażaków i ich rodzin. D-ca uroczystości dh. R. Baran formuje szyk. Wchodzimy do świątyni w kolejności: poczty sztandarowe z OSP Pruchnik I, Pruchnik II, Jodłówka, Jodłówka Parcelacja, Świebodna oraz Rzeplin, za nimi pododdział strażaków, zaproszeni goście i parafianie. Ks. Kanonik Józef Misztal odprawił uroczystą mszę świętą w intencji strażaków i naszych rodzin. Po mszy orkiestra prowadzi pododdziały do Domu Strażaka. Panujące od kilkunastu dni ponad 30 stopniowe upały wylewają z nas dużo potu. Na parkingu odbywa się kolejna część uroczystości. Gospodarzem uroczystości oraz spikerem -pod nieobecność druha prezesa- jest dh A. Pilch. Po podniesieniu flagi oraz przemówieniach, ks. proboszcz dokonuje poświęcenia dobudowanej części. Rozpoczęła się wspólna zabawa licznie zgromadzonych mieszkańców Rozborza oraz innych miejscowości.

Rok 2008 – na terenie Domu Strażaka zorganizowaliśmy III Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej. Na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych zdobywamy I miejsce. Drużynę tworzyli druhowie: Norek Grzegorz d-ca, Brzozowski Rafał mechanik, Cicirko Dawid łącznik, Szawarniak Józef rozdzielaczowy, rota I Szczepanik Waldemar i Pilch Wojciech , rota II Dryla Tomasz i Pakuła Tomasz.

 

Nasza drużyna przed startem na zawodach gminnych OSP.

Radość po wygranej rywalizacji: stoją od lewej: J.Szawarniak, R. Szczepanik, W. Szczepanik, Pilch, R. Brzozowski, T. Pakuła; w dolnym rzędzie: D. Cicirko, G. norek, T. Dryla.

 

<< Poprzednia strona | Następna Strona >>

  Wejscia: 6616