strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody tożsamości

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

 

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zaświadczenia dotyczącego zameldowania się na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • Do wglądu:

  • dowód osobisty osoby podlegającej zameldowaniu,

  • ustne zgłoszenie pobytu czasowego (podanie adresu zamieszkania, zamierzony czas trwania pobytu),

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu)

Opłata

 • Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

 • W dniu zgłoszenia się do Urzędu.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Aleksandra Jarosz - inspektor

parter, pok. Nr 10
tel. 16 623 61 40

Uwagi

 • Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

 • Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Dokumenty do pobrania

 • Karta Usługi
  Wejscia: 1217