strona domowa
strona domowa
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Hawłowicach

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

200 686,60 zł, w tym wynagrodzenie dla inspektora nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

  • UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania Odnowa i rozwój wsi* - 100 000,00 zł

  • środki własne Gminy – 100 686,60 zł

Termin
realizacji
zadania **

08.01.2014 - 31.12.2014

Wykonawca

  1. Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66 , 37-565 Roźwienica*** (nr przetargu IZ 271/12/2014) - Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony  w trybie przetargu nieograniczonego ***

  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”INWEST-ROL” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl -Inspektor nadzoru został wyłoniony poprzez rozeznanie cenowe)

* więcej informacji można pobrać ze strony www.wrota.podkarpackie.pl w zakładce PROW 2007-2013/Nabory wniosków ogłaszane przez LGD lub ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

** termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia złożenia wniosku do LGD do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z Urzędem Marszałkowskim

*** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014 oraz z zakładki zamówienia publiczne/rozeznanie cenowe

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

08.01. - 12.02.2014 Gmina Pruchnik złożyła do LGD Stowarzyszenie „Z tradycją w nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wniosek o dofinansowanie w/w zadania. Zakres rzeczowy obejmuje min.: roboty ziemne, rozbiórkowe, konstrukcje betonowe i żelbetowe, izolacje fundamentów, konstrukcje murowe. Wniosek po ocenie zgodności z LSR został wybrany przez Radę LGD do dofinansowania

12.02. - 09.07.2014 przekazanie przez LGD wniosku do Urzędu Marszałkowskiego do weryfikacji formalnej i merytorycznej, podpisanie umowy o przyznanie pomocy na realizację w/w zadania pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Pruchnik.

27.05. – 11.07.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy.

25.06. - 08.07.2014 przygotowanie zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru, otwarcie ofert, wezwanie do złożenia ofert dodatkowych, wyłonienie oferty najkorzystniejszej przy kryterium: cena, podpisanie umowy z przedsiębiorstwem „INVEST-ROL”

 

2. Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

312 958,57 zł, w tym inspektor nadzoru

Źródło i kwota
dofinansowania

  • środki własne Gminy – 312 958,57

Termin
realizacji
zadania **

30.03.2015 - 30.06.2015*

Wykonawca

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”INWEST-ROL” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl -Inspektor nadzoru został wyłoniony poprzez rozeznanie cenowe

  2. Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66 , 37-565 Roźwienica** (nr przetargu IZ 271/4/2015) - Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony  w trybie przetargu nieograniczonego

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego

** więcej informacji, szczegółów technicznych można będzie pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2015

 

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

26.02 – 31.03.2015 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy. Zakres robót obejmuje min.: wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, schodów, podestów, podłogi w Sali tanecznej, ocieplenia stropu, placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej.

30.04. – 30.06.2015 odbiór robót, rozliczenie finansowe-merytoryczne zadania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

 


  Wejscia: 3617