strona domowa
strona domowa
Remont placu postojowego w Kramarzówce

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

79 570,24 PLN

Źródło i kwota
dofinansowania

  • ze środków własnych Gminy Pruchnik – 79 570,24 PLN

Termin
realizacji
zadania*

08.09.2014 - 30.11.2014*

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (przetarg nr IZ 271/24/2014)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą zadania do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2014

Zakres robót obejmuje min.:

  1. podbudowa z kruszywa  łamanego – 190,25 m2
  2. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 750 m2
  3. nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa - 362 m2
  4. krawężniki i obrzeża


Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

08.09. – 03.10.2014 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu na remont placu. Otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót, przekazanie placu budowy.

08.11.2014 odbiór końcowy wykonanych robót


  Wejscia: 5935