strona domowa
strona domowa
Budżet na 2017 rok uchwalony!!!
poniedziałek, 02 stycznia 2017 13:56

 

W dniu 29 grudnia Rada Miejska w Pruchniku jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Pruchnik na 2017 rok.
Uroczysta Sesja Świąteczno – Noworoczna, połączona z przyjęciem budżetu odbyła się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Oprócz zmian w budżecie na 2016 rok, udzielenia dotacji na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zaciągnięcia zobowiązania finansowanego na realizację zadania pn.: „Wsparcie Gminy Pruchnik w zakresie przygotowania gminnego programu rewitalizacji” Rada uchwaliła również Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku oraz określiła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

Najważniejszym jednak punktem Sesji było podjęcie uchwały budżetowej na 2017 r. Projekt budżetu został omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji otrzymując pozytywne ich opinie. Za wyjątkiem kilku uwag, nie mających wpływu na możliwość przyjęcia budżetu, pozytywną opinię wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa, w wyniku czego po jednomyślnym głosowaniu Rada Miejska w Pruchniku przyjęła budżet Gminy Pruchnik na 2017r.

W ocenie Pana Wacława Szkoły – Burmistrza Pruchnika projekt jest rekordowy zarówno po stronie dochodów (44 081 219 zł) jak i wydatków (44 673 391 zł), co jest związane z programem Rodzina - 500 +, świadczeniami społecznymi, ale także wydatkami inwestycyjnymi – kwota ok. 10 mln zł jest również rekordowa.

 

Główne zadania w 2017 r. to m.in.:


1)  zaopatrzenie w wodę:

 • zakończenie projektowania rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Hawłowicach zmierzające do oszczędności na procesach technologicznych,

2)  transport:

 • zakończenie rozbudowy i przebudowy ciągu ul. Długiej i ul. Przemyskiej – 1 375 000 zł,
 • remont placu postojowego przy ul. Kościelnej w Pruchniku – 150 000 zł,
 • przebudowa ul. Św. Floriana – zakończenie projektowania – 17 000 zł,
 • zapisana jest również kwota 161 000 zł, być może na budowę chodników,

3)  gospodarka mieszkaniowa – 5 207 000 zł

 • termomodernizacja obiektów szkolnych – SP w Kramarzówce oraz SP Nr 1 w Pruchniku, a także budynek byłego ośrodka zdrowia,
 • 270 000 zł – przygotowanie budynku dla Policji i dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego,

4)  działalność usługowa:

 • projekt kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce - 25 000 zł,
 • kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce – 50 000 zł,

5)  bezpieczeństwo publiczne – 500 000 zł

 • główne zadanie to wykonanie stanu surowego Remizy OSP Nr 2 w Pruchniku
 • klimatyzacja OSP Jodłówka – Parcelacja – w ramach Funduszu Sołeckiego,

6)  oświata – 1 512 000 zł

 • budowa sali gimnastycznej w Kramarzówce -  1 394 000 zł,
 • budowa sali gimnastycznej w Jodłówce, dokończenie projektowania i przygotowanie do inwestycji - 80 000 zł,
 • plac zabaw w Rozborzu Długim - 31 000 zł,

7)    gospodarka komunalna – 782 000 zł,

 • dokończenie projektowania kanalizacji w północnej części gminy (Jodłówka i Świebodna) – 71 000 zł,
 • pierwsze pieniądze na rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – 631 000 zł – jest to kwota wielokrotnie za mała do potrzeb, oczekujemy na rozstrzygnięcie złożonego wniosku na kwotę ok. 27 mln zł,
 • budowa nowych punktów oświetleniowych – 80 000 zł,

8)    kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego – 20 000 zł – środki na założenie dworsko – zamkowe w Pruchniku.

 

Pan Burmistrz wyraził opinię, że warto zagłosować na ten budżet, aby umożliwić realizację inwestycji, na które czekają mieszkańcy oraz podkreślił, że gmina nadal nie jest zadłużona, ma możliwość brania kredytów na duże inwestycje związane z kanalizacją. Obecne zadłużenie jest bardzo małe i gmina jest postrzegana jako jedna z najmniej zadłużonych w Polsce.

Podczas Sesji złożono również podziękowania przechodzącej na emeryturę Pani Zofii Wałczyńskiej – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku za wieloletnią pracę oraz współpracę z samorządem Gminy Pruchnik.

 

 

 

  Wejscia: 2803