strona domowa
strona domowa
Definicje

 

Gmina Pruchnik przystąpiła do opracowywania Programu Rewitalizacji na lata 2017–2026.

 

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru.

Program będzie miał charakter partycypacyjny, co oznacza, że mieszkańcy gminy będą angażowani do prac nad dokumentem poprzez udział w: warsztatach, konsultacjach, czy w zgłaszaniu wniosków projektowych.

Obecnie trwają prace nad diagnozą – opisem sytuacji w mieście pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe definicje dotyczące rewitalizacji:

Co to jest  „Rewitalizacja”?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Kto skorzysta z rewitalizacji?:

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na obszarze gminy
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne


Co to jest „Obszar zdegradowany”:

Obszar Gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto musi występować na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

  • gospodarczych: w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości
  • środowiskowych: w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia
  • przestrzenno – funkcjonalnych: w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego
  • technicznych:  w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych

Obszar rewitalizacji

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Nie może on obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

  Wejscia: 2215