strona domowa
strona domowa
Spotkania - Konsultacje

 

Zmiana czasookresu obowiązywania programu

 

W związku z przeprowadzeniem weryfikacji formalnej Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zmianie ulega czasookres obowiązywania programu do 2023 roku. Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/211/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25.05.2017 r.

 

Aktualny dokument znajduje się poniżej:

 - Program Rewitalizacji


Gmina Pruchnik przyjęła Program Rewitalizacji na lata 2017–2026


Na Sesji w dniu 27 marca Rada Miejska w Pruchniku jednogłośnie przyjęła program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2026 wyrażając zgodę na realizację zapisanych w nim celów oraz kierunków rozwoju. W okresie 3 miesięcy zostanie powołany komitet rewitalizacyjny, w skład którego wejdą przedstawiciele różnych grup społecznych, ponadto Burmistrz Pruchnika powoła zespół ds. rewitalizacji, który odpowiedzialny będzie za koordynowanie działań i realizację zaplanowanych w Programie celów.

 

Do pobrania:

Gmina Pruchnik końcem 2016 roku przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Całkowity koszt jego opracowania to 22 656,00 zł z czego 20 390,40 to środki z Funduszy Unijnych. Głównym celem projektu było opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2026.

Kluczowe zadania Programu Rewitalizacji będą ograniczać występowanie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych na obszarach zdegradowanych w Gminie Pruchnik co przyczyni się do rozwoju i poprawy warunków życia mieszkańców.

Program rewitalizacji to opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju.

Program Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026 jest dokumentem uprawniającym naszą gminę do aplikowania o środki z Funduszy Unijnych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Opracowanie programu miało partycypacyjny charakter – mieszkańcy gminy w aktywny sposób zaangażowani byli do jego opracowywania poprzez udział w spotkaniach, warsztatach,  konsultacjach czy ankietach oraz zgłaszaniu wniosków projektowych. Przeprowadzono prace nad diagnozą – opisem sytuacji we wszystkich miejscowościach gminy pod względem zdiagnozowania problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych, które wyłoniły obszary zdegradowane.

Miejscowościami o największym nasileniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-gospodarczych i technicznych są miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi i Hawłowice.
W związku z określonymi problemami, w wyniku konsultacji społecznej zaproponowano następujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne:


1)    zagospodarowanie części pomieszczeń szkolnych oraz terenu wokół szkoły w Świebodnej poprzez utworzenie klubu kultury i rekreacji dla mieszkańców;
2)    utworzenie ścieżki turystyczno-historycznej od ostatniego przystanku w Świebodnej w kierunku Mechowej Góry;
3)    zagospodarowanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i Remizy OSP w Świebodnej;
4)    zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP w Świebodnej na cele rekreacyjno-sportowe;
5)    zagospodarowanie budynku szkoły w Hawłowicach;
6)    budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Hawłowicach;
7)    wspieranie mieszkańców obszarów zdegradowanych w zakładaniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej;
8)    aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym;
9)    aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez inicjowanie aktywnego i wspólnego spędzania czasu wolnego;
10)    utworzenie kompleksu rekreacyjnego „Basteja” na bazie zespołu pałacowo-dworskiego przy ul. Zamkowej w Pruchniku,
11)    kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych;
12)    budowa oświetlenia ulicznego w Świebodnej;
13)    budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od szkoły w Świebodnej do drogi gminnej w kierunku Kościoła;
14)    budowa chodnika w Hawłowicach łączącego stadion, szkołę oraz obiekt parkowy;
15)    zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych osobom niepełnosprawnym;
16)    budowa chodnika w Rozborzu Długim wzdłuż drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 881 do Remizy OSP.

 


 

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026

 

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026. Konsultacje potrwają do 24 marca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

  • w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku, w zakładce Rewitalizacja.

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2026 można składać:

  • on - line po kliknięciu tutaj
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@gminapruchnik.pl w tytule wpisując „Rewitalizacja Gminy Pruchnik",
  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, Rynek 1, pokój nr 30;

    w terminie do 24 marca 2017 roku.

Do pobrania:

 

 


 

IV SPOTKANIE W SPRAWIE REWITALIZACJI - WSTĘPNY PROJEKT PROGRAMU

 

Ostatnie spotkanie dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy odbyło się w dniu 15.03.2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Spotkanie dotyczyło omówienia projektu Programu Rewitalizacji oraz najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów zdegradowanych w Gminie Pruchnik. Przedstawiono dotychczas zidentyfikowane tematyczne oraz geograficzne obszary interwencji, a także przedstawiono rodzaje przedsięwzięć zaproponowanych w ankiecie internetowej wśród mieszkańców. Przedsięwzięcia te (zarówno o charakterze „miękkim” jak i inwestycyjnym) posłużą do zniwelowania zidentyfikowanych negatywnych zjawisk na zdegradowanych obszarach gminy Pruchnik – miejscowościach Świebodna, Hawłowice oraz Rozbórz Długi. Podczas spotkania omówiono także zaproponowane sposoby monitoringu oraz wdrażania Programu Rewitalizacji przez gminę.

Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas konsultacji wyrażane były opinie oraz pomysły dotyczące proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz projektu Programu Rewitalizacji ogółem.


 


 

III SPOTKANIE W SPRAWIE REWITALIZACJI - OKREŚLENIE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH.

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7.03.2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Spotkanie dotyczyło wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszarów zdegradowanych w Gminie Pruchnik. Przedstawiono dotychczas zidentyfikowane tematyczne oraz geograficzne obszary interwencji, a także przedstawiono przegląd możliwych do zrealizowania przedsięwzięć wraz ze wskazaniem funduszy zewnętrznych, mogących wspomóc ich realizację. Przedsięwzięcia te (zarówno o charakterze „miękkim” jak i inwestycyjnym) posłużą do zniwelowania zidentyfikowanych negatywnych zjawisk na  zdegradowanych obszarach Gminy Pruchnik – miejscowościach Świebodna, Hawłowice oraz Rozbórz Długi.

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 20 osób. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas konsultacji wyrażane były opinie oraz pomysły dotyczące proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 marca - godz. 14:00. Przedmiotem tego spotkania będzie dyskusja na temat zaprezentowanego wstępnego projektu Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik.

Zapraszamy do włączenia się w proces budowania Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik.


 


 

Drugie spotkanie poświęcone opracowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik odbyło się w dniu 27.02.2017 r. o godzinie 10.30 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Spotkanie dotyczyło prezentacji wybranych obszarów zdegradowanych w Gminie Pruchnik. Na podstawie analizy danych statystycznych za obszary o najwyższym natężeniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technicznych uznano miejscowości: Świebodna, Rozbórz Długi oraz Hawłowice. Ponadto przybliżono idę rewitalizacji oraz przedstawiono wyniki ankiet służących do określenia obszarów zdegradowanych oraz najważniejszych problemów w oczach mieszkańców gminy. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas konsultacji wyrażane były opinie na temat zaprezentowanych danych oraz analizy ankiet.

Kolejne spotkanie zaplanowano na wtorek 7 marca. Przedmiotem tego spotkania będzie dyskusja na temat proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Przedsięwzięcia te (zarówno o charakterze „miękkim” jak i inwestycyjnym) posłużą do zniwelowania zidentyfikowanych negatywnych zjawisk na terenie gminy Pruchnik.

Zapraszamy do włączenia się w proces budowania Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik.


 

 


 

Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Pruchnik odbyło się w dniu 03.02.2017 r. o godzinie 11.30 w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

Spotkanie dotyczyło idei rewitalizacji, a także ważności udziału społeczności lokalnej w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez wypełnienie ankiety służącej do określenia obszarów zdegradowanych oraz poprzez uczestnictwo w spotkaniach/warsztatach.

Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas konsultacji wyrażane były pierwsze opinie i przemyślenia na temat dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Kolejne spotkanie zaplanowano – na II połowę lutego. Przedmiotem spotkania będzie prezentacja wybranych obszarów zdegradowanych w Gminie Pruchnik.

Zapraszamy do włączenia się w proces budowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Kontakt:
Urząd Miejski w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik
tel. 16/623 61 13
e-mail: rewitalizacja@gminapruchnik.pl

 

  Wejscia: 5011