strona domowa
strona domowa
Konkurs wiedzy o prawie wyborczym
piątek, 08 września 2017 08:16

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym WYBIERAM WYBORY II Edycja Wybory Samorządowe organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

 

Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

pkw.gov.pl

na stronie konkursu

www.wybieramwybory.pl

 

oraz w poniższym regulaminie:

 

REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
„WYBIERAM WYBORY”
– WYBORY SAMORZĄDOWE

Postanowienia ogólne
§ 1

 

 1. Organizatorem II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” (dalej: „Konkurs”), są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, zwani dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „Uczniami”.
 3. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród Uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
 5. Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych. W etapie I i III Konkursu pytania będą odnosiły się do spraw uregulowanych w Działach I i II oraz VII-IX ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).
 6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów przesyłek i kosztów dojazdów.
 7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pkw.gov.pl (dalej: „strona internetowa Organizatora”).

 

Zasady udziału w Konkursie
§ 2

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć Uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału bliscy (zstępni do drugiego stopnia włącznie, rodzeństwo i osoby przysposobione) członków Państwowej Komisji Wyborczej, Komisarzy Wyborczych, Szefa i pracowników Krajowego Biura Wyborczego.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 4. Zgłoszenia Uczniów do Konkursu dokonuje Dyrektor szkoły lub jego zastępca, przesyłając:
  1) skan podpisanego przez siebie zgłoszenia (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu),
  2) skany dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7,
  3) skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez nauczyciela (opiekuna) każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu) do właściwej ze względu na siedzibę szkoły Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, zwanej dalej „Delegaturą”, na jej adres e-mail (właściwość Delegatur, adresy i adresy e-mail określa załącznik nr 3 do regulaminu), w terminie do 17 października 2017 r.
 5. Dyrektor szkoły może, na zasadach ogólnych, upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do dokonywania określonych w regulaminie czynności związanych z udziałem uczniów w  Konkursie, w tym do ich zgłoszenia.
 6. Niepełnoletni Uczniowie chcący przystąpić do Konkursu muszą złożyć Dyrektorowi szkoły podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego pisemne oświadczenie o zgodzie na udział Ucznia w Konkursie oraz o akceptacji regulaminu Konkursu, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Organizatora pracy złożonej w etapie wojewódzkim Konkursu, jeżeli Uczeń zostanie do tego etapu zakwalifikowany i weźmie w nim udział (załącznik nr 4 do regulaminu).
 7. Pełnoletni Uczniowie chcący przystąpić do Konkursu muszą złożyć Dyrektorowi szkoły podpisane przez siebie oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 (załącznik nr 5 do regulaminu).
 8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 pkt 3 oraz ust. 6 i 7 (oryginały), jest udostępniana przez Dyrektora szkoły Organizatorowi na jego żądanie.
 9. Uczniowie przystępujący do Konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać ważną legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej dopuszczalne jest okazanie innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 10. Niestawienie się Ucznia na pierwszy i trzeci etap Konkursu, spóźnienie się o więcej niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez Dyrektora szkoły lub Organizatora miejscu, pozbawia Ucznia możliwości uczestniczenia w Konkursie. Dopuszczalne jest spóźnienie na wymienione etapy Konkursu do 15 minut tylko w uzasadnionych sytuacjach. W takim przypadku uczestnik za zgodą osoby nadzorującej może być dopuszczony do Konkursu, ale bez możliwości wydłużenia czasu jego udziału w danym etapie Konkursu.
 11. W czasie trwania pierwszego i trzeciego etapu Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali, w której jest on przeprowadzany. Osoba nadzorująca może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
 12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika na którymkolwiek etapie lub zakłócania prawidłowego przebiegu Konkursu osoba nadzorująca lub członek Komisji Konkursowej podejmuje decyzję o przerwaniu udziału tego uczestnika w Konkursie i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
 13. Osoby nadzorujące pierwszy etap Konkursu nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących pytań testowych ani ich komentować w czasie trwania Konkursu.
 14. Na każdym etapie Konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się Konkurs, podręczników, książek oraz wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwiających komunikację, z wyłączeniem urządzeń medycznych.
 15. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla poszczególnych etapów Konkursu, nawet w przypadku przedstawienia przez uczestnika Konkursu zaświadczenia lekarskiego.
 16. Dyrektor szkoły chcący zgłosić Uczniów do Konkursu powinien zapoznać wszystkich uczniów szkoły i rodziców/prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem. Informacje te dodatkowo powinien zamieścić w szkole na tablicy ogłoszeń, w miejscu dostępnym dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów lub w formie zwyczajowo przyjętej w danej placówce (np. w Internecie).

Etap szkolny
§ 3

 1. Etap pierwszy Konkursu przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza uczestnik, w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora, w dniu 9 listopada 2017 r. o godzinie 10.00.
 2. Etap ten polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru – 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.
 3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu odpowiada Dyrektor szkoły, który:
  1)    powołuje szkolną komisję konkursową, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego;
  2)    zapewnia warunki materialno-techniczne dla przeprowadzenia etapu szkolnego.
 4. Do etapu szkolnego Konkursu może przystąpić każdy Uczeń zgłoszony zgodnie z § 2 ust. 4.
 5. Testy doręcza Dyrektorowi szkoły Delegatura. Testy doręczane są w zamkniętej kopercie.
 6. Otwarcia koperty dokonuje Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona do nadzorowania i przeprowadzenia etapu pierwszego Konkursu, bezpośrednio przed rozpoczęciem testu, tj. w dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 10.00.
 7. Niedopuszczalne jest wcześniejsze otwieranie koperty oraz przeglądanie, powielanie i udostępnianie testów.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość oddelegowania przedstawiciela Delegatury do nadzoru nad przebiegiem etapu pierwszego Konkursu. Przedstawiciel ten zgłasza się z upoważnieniem Dyrektora Delegatury do Dyrektora szkoły najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Konkursu.
 9. Szkolna komisja konkursowa sporządza krótki protokół z przebiegu etapu szkolnego Konkursu, w którym podaje się w szczególności przypadki, o których mowa w § 2 ust. 12.
 10. Wypełnione testy oraz protokół, o którym mowa w ust. 9, muszą zostać doręczone do właściwej Delegatury w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, w terminie do dnia 14 listopada 2017 r. w godzinach urzędowania Delegatury. Decyduje data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania.
 11. W skład Komisji Konkursowej działającej na obszarze właściwości Delegatury, oceniającej pierwszy etap wchodzą: komisarz wyborczy (komisarze wyborczy) i Dyrektor Delegatury oraz, w razie potrzeby, upoważnieni przez Dyrektora pracownicy Krajowego Biura Wyborczego.
 12. Po sprawdzeniu testów Komisja Konkursowa sporządza protokół, w którym podaje się w szczególności liczbę punktów otrzymanych przez poszczególnych uczestników. Protokół ten Komisja Konkursowa przekazuje Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Do etapu wojewódzkiego przechodzą:
  1) osoby, które uzyskały co najmniej 22 punkty;
  2) jeżeli w co najmniej w jednym z województw osób spełniających warunek 1 jest mniej niż 10, wówczas do etapu wojewódzkiego w całym kraju przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 21 punktów;
  3) jeżeli w co najmniej w jednym z województw osób spełniających warunki 1 i 2 jest łącznie mniej niż 5, wówczas do etapu wojewódzkiego w całym kraju przechodzą osoby, które uzyskały co najmniej 20 punktów.
 14. Listę uczestników, którzy przeszli do etapu wojewódzkiego ustala Organizator na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 12.
 15. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 16. Wyniki uczestników etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły zostaną przesłane na jej adres poczty elektronicznej, natomiast lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Delegatury w dniu 16 listopada 2017 r. Ponadto uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Etap wojewódzki
§ 4

 1. Uczestnikami drugiego etapu Konkursu są osoby zakwalifikowane w etapie pierwszym.
 2. Etap drugi Konkursu polega na napisaniu pracy pisemnej na jeden z tematów, o których mowa w ust. 5.
 3. Prace pisemne w Konkursie muszą być napisane w języku polskim.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne, niepublikowane prace. Objętość pracy nie może przekraczać 18 000 znaków typograficznych, wliczając spacje.
 5. Tematy prac w drugim etapie Konkursu:
  1)    Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny);
  2)    Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej;
  3)    Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
 6. Aby praca została uwzględniona w Konkursie musi:
  1)    zostać podpisana przez uczestnika Konkursu;
  2)    zawierać akceptację (podpis) Dyrektora szkoły lub jego zastępcy, ewentualnie nauczyciela (opiekuna) wskazanego w zgłoszeniu. Akceptacja potwierdza, że praca jest dziełem oryginalnym, napisanym samodzielnie przez uczestnika Konkursu;
  3)    zostać dostarczona do Delegatury o właściwości ogólnowojewódzkiej (wskazanej w załączniku 3 do regulaminu) najpóźniej do 31 stycznia 2018 r., w wersji elektronicznej — skan w formacie pdf — za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Delegatury lub doręczona na adres siedziby Delegatury. O doręczeniu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data nadania przesyłki.
 7. Otrzymane przez Organizatora prace nie będą zwracane po zakończeniu Konkursu, lecz zostaną zgromadzone w zasobach dokumentów Krajowego Biura Wyborczego, gdzie będą udostępniane, w takiej formie, w jakiej zostały przekazane.
 8. Prace niespełniające wskazanych wyżej warunków lub zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę, o czym autorzy zostaną poinformowani.
 9. Wyboru najlepszej pracy dokonają właściwi komisarze wyborczy o zasięgu ogólnowojewódzkim i Dyrektorzy Delegatur obsługujących tych komisarzy. Przepis § 3 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku województw świętokrzyskiego i opolskiego pracę sprawdzą obaj komisarze wyborczy powołani w tym województwie i dyrektor delegatury.
 11. Przy sprawdzaniu prac pisemnych komisarz wyborczy o zasięgu ogólnowojewódzkim może skorzystać z pomocy innych komisarzy wyborczych z obszaru danego województwa.
 12. Prace będą oceniane ze względu na:
  1)    poprawność językową;
  2)    twórczy charakter pracy, w tym umiejętność formułowania własnych ocen;
  3)    dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzenia bibliografii.
 13. Ocena pracy w ramach każdego kryterium, o którym mowa w ust. 12, dokonywana będzie w szkolnej skali ocen (1-6). Ocena ogółem stanowi sumę ocen z poszczególnych kryteriów. Ocena ogółem może wahać się od 3 do 18. Całkowita ocena pracy uczestnika stanowi sumę ocen wystawionych przez osoby oceniające.
 14. Decyzje oceniających prace są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 15. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikuje się po 2 uczestników etapu drugiego, których prace zostały najwyżej ocenione z województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego oraz po 1 uczestniku etapu drugiego, których prace zostały najwyżej ocenione z pozostałych województw (łącznie 21 osób).
 16. Autorzy trzech najlepszych prac w etapie wojewódzkim w każdym województwie otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nie niższej niż 150 zł i nie wyższej niż 250 zł każda.
 17. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 lutego 2018 r.
 18. Wyniki uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu z danej szkoły zostaną przesłane na jej adres poczty elektronicznej, natomiast lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Delegatury o właściwości ogólnowojewódzkiej i Organizatora. Ponadto uczestnicy zakwalifikowani do etapu ogólnopolskiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

Etap ogólnopolski
§ 5

 

 1. Uczestnikami trzeciego etapu Konkursu są osoby zakwalifikowane w etapie drugim.
 2. Trzeci etap przeprowadzany będzie w Warszawie w siedzibie Organizatora (ul. Wiejska 10) w dniu 15 marca 2018 r. o godz. 10.00.
 3. Uczestnicy udzielają ustnych odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania opracowane przez Państwową Komisję Wyborczą.
 4. Uczestnik losuje trzy pytania o różnych stopniach trudności (łatwy, umiarkowany, trudny), po jednym z każdej kategorii.
 5. Uczestnikowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.
 6. Przedmiotem oceny wypowiedzi będą:
  1)    poprawność merytoryczna wypowiedzi;
  2)    staranność wypowiedzi i użytej argumentacji;
  3)    umiejętności retoryczne.
 7. Oceny dokonywać będzie Komisja, w skład której wejdą członkowie Państwowej Komisji Wyborczej i Szef Krajowego Biura Wyborczego. Przepis § 3 ust. 12 stosuje się odpowiednio.
 8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz nagrody
§ 6

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu etapu trzeciego, tj. w dniu 15 marca 2018 r.
 2. Wyniki zostaną przekazane uczestnikom przez Państwową Komisję Wyborczą, a wykaz laureatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.
 3. Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy.
 4. W Konkursie (w etapie ogólnopolskim) przewidziano nagrody pieniężne w kwocie:
  1)    miejsce I     – 1444 zł, tj. 1300 zł + 144 zł podatku dochodowego;
  2)    miejsce II     – 889 zł, tj. 800 zł + 89 zł podatku dochodowego;
  3)    miejsce III    – 600 zł.
 5. Nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł.
 6. W przypadku nagród pieniężnych za miejsce I i II, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Krajowe Biuro Wyborcze pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

Dane osobowe
§ 7

 1. Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników. Po zakończeniu Konkursu zbiór danych osobowych będzie zarchiwizowany.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

Postanowienia końcowe
§ 8

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują postanowienia regulaminu.
 2. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu.

 

  Wejscia: 1340