strona domowa
strona domowa
Roboty remontowo – konserwatorskie przy kaplicy przedpogrzebowej w Kramarzówce

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik

Całkowita
wartość
zadania

95 428,36 zł

Źródło i kwota
dofinansowania

  • Środki własne Gminy Pruchnik - 75 428,36 zł
  • Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków - 20 000,00 zł

Termin
realizacji
zadania*

06.07.2017 15.11.2017

Wykonawca**

Usługi Remontowo – Budowlane Mariusz Pich, ul. Ks. Br. Markiewicza 118, 37-560 Pruchnik (przetarg nieograniczony nr IZ 271/14/2017)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do planowanego jego rozliczenia finansowo-merytorycznego z instytucją dotującą.

** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2017.


Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

21.02. – 20.04.2017 złożenie przez Gminę Pruchnik do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wniosków o dofinansowanie zadania (wnioskowana dotacja po ok. 40 tyś. zł każdy wniosek): „Przebudowa i prace remontowo-konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce”. Informacja od Konserwatora Zabytków o zarezerwowaniu kwoty w wysokości 20 tyś. zł.

25.05 – 12.06.2017 przygotowanie dokumentacji przetargowej obejmującej ogłoszenie przetargu, otwarcie ofert, zawiadomienie uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja z Urzędu Marszałkowskiego o odmowie dofinansowania.

06.07. – 26.07.2017 podpisanie umowy z Wykonawca robót, w tym na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, przekazanie placu budowy, podpisanie umowy o dofinansowanie z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

30.08 -  07.09.2017 odbiór końcowy od Wykonawcy robót, złożenie rozliczenia dotacji do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  Wejscia: 4257