strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

REFERAT DS. REALIZACJI USŁUG WSPÓLNYCH W OŚWIACIE

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.
 • Paulina Tuleja – referent ds. oświaty
  poddasze pok. nr 34
  tel. 16 623 61 17

Sposób załatwienia sprawy

 • Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej przez Burmistrza Pruchnika

Wymagane dokumenty

 • Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373z późn. zm.)

Opłata

 • Brak.

Termin załatwienia sprawy

 • Ściśle określony w przepisach dotyczących procedury konkursowej.

Tryb odwoławczy

 • Brak.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. , poz.1943 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27pażdziernika 2009 r. w sprawie  wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.)
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.)

Uwagi

 • Brak.

Dokumenty do pobrania

 • Brak.
  Wejscia: 3204