strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 20 grudnia 2017 07:40

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 28 grudnia2017 r. o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej CKSiT w Pruchniku odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Rzeszowie,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
  • uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2018 rok, w tym:
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych Rady:
   - Komisji Rewizyjnej,
   - Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
   - Komisji Spraw Społecznych,
   c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
   d) opinia Burmistrza Pruchnika na temat projektu uchwały budżetowej,
   e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   f) głosowanie nad uchwałą,
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
  • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruchnik dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 tej ustawy.
 7. Podsumowanie działalności w 2017 r. Burmistrza Pruchnika i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1235