strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

REFERAT DS. REALIZACJI USŁUG WSPÓLNYCH W OŚWIACIE

UZYSKANIE DECYZJI O NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.
 • Paulina Tuleja – referent ds. oświaty
  poddasze pok. nr 34
  tel. 16 623 61 17

Sposób załatwienia sprawy

 • Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Burmistrz Pruchnika wydaje nauczycielowi akt  nadania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie,
  • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem - oryginał lub potwierdzona kopia,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:

   - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym  przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który 
   w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co
   najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;
   - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
   - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
   - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia- także o ocenie
   dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia

 

Opłata

 • Brak

Termin załatwienia sprawy

 • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
  Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

 • do 30 czerwca danego roku, zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,
 • do 30 października danego roku, zostanie wydana decyzja o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz.1379, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.     w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013 r.  poz.  393 z późn. zm.)

 

Uwagi

 • Dotyczy nauczycieli kontraktowych.

Dokumenty do pobrania

 • Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


  Wejscia: 5391