strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 14 lutego 2018 11:40

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 13:00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Wręczenie Zaświadczenia o wyborze na Przewodniczącego Rady Osiedla Pruchnik Górny.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie podziału Gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • w sprawie podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych  oraz  określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym,
  • w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1721