strona domowa
strona domowa
Konkurs na stanowisko Dyrektora SP Nr 2 w Pruchniku i SP w Rozborzu Długim
środa, 21 lutego 2018 10:20

Burmistrz Pruchnika ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
Burmistrza Pruchnika

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku i Szkoły Podstawowej w Rozborzu DługimNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 63  ust. 1 i 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)


zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. Świętego Floriana 17, 37-560 Pruchnik;
2) Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim, Rozbórz Długi 104, 37-560 Pruchnik.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pruchnik, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz  w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ogłoszenie o konkursie:

 

  Wejscia: 2739