strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Urząd Miejski przeprowadza postępowanie wyjaśniające na rozprawie, polegające między innymi na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, oględzin w lokalu.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie z umotywowanym uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dopełnić w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. RP, poz. 1475).
 2. Tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), a którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Opłata

 • Od decyzji administracyjnej  pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

 • Opłatę za pełnomocnictwo można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Podstawa prawna

 • art.31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr. 217, poz. 1427),
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002r. sygn. akt K. 20/01 (Dz. U. Nr 78, poz. 716),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012.1282),
 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz.267).

Uwagi

 1. Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące) potwierdzony przez osobę (osoby) posiadającą(e) tytuł prawny do lokalu, zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o stałe zameldowanie) i do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania. Podstawa prawna: art. 28 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., poz. 217).

Dokumenty do pobrania

 • brak
  Wejscia: 3305