strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

  * oryginał dokumentu do wglądu,  tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Opłata

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł

 • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

 • Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 722)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783)

 

Uwagi

 • brak.

Dokumenty do pobrania

 • brak
  Wejscia: 3341