strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 25.06.2020 r.
piątek, 19 czerwca 2020 12:46

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XVII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku w trybie korespondencyjnym.
Zastosowany korespondencyjny tryb sesji wynika z nasilającej się sytuacji epidemicznej na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz Gminy Pruchnik.
Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 korespondencyjnie.

Planowany porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Pruchnik za 2019 rok.
5. Przedstawienie wniosków i zapytań mieszkańców do raportu o stanie gminy.
6. Głosowanie korespondencyjne w godz. 9:00-10:15:
  • uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Pruchnika (projekt 1),
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2019 rok (projekt 2),
  • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2019 rok (projekt 3),
  • uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok (projekt 4).
  • uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok (projekt 5).
  • uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok 2020 (projekt 6)
  • uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (projekt 7).
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik (projekt 8).
  • uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej (projekt 9).
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody  na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na  okres 10 lat budynku przy ulicy Rynek 6 A w Pruchniku – Galeria pod Gontem – (projekt 10).
7. Odbiór materiałów od radnych w godz. 10:30 – 13:00. 
8. Stwierdzenie prawomocności obrad.
9. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania – w godz. 13:00-14:00.
10. Przedstawienie wyników głosowania radnych – ok. godz. 14:00.
11. Zamknięcie sesji.


UWAGA!
W związku z tym, iż na XVII sesji Rady Miejskiej rozpatrzony zostanie raport o stanie Gminy Pruchnik za rok 2019, na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy mogą zadawać pytania do raportu, biorąc udział w debacie.

Pytania należy składać w formie pisemnej do dnia 23.06.2020 r. do godz. 16:00. Pytania można przesłać pocztą e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pruchniku lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na drzwiach wejściowych do Urzędu. Zapytanie powinno spełniać wymogi określone w art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

 

Do pobrania:

Raport o stanie gminy Pruchnik za 2019 rok -

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1552