strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 12.08.2020 r.
wtorek, 04 sierpnia 2020 11:45

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XVIII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku w trybie korespondencyjnym.
Zastosowany korespondencyjny tryb sesji wynika z nasilającej się sytuacji epidemicznej na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz Gminy Pruchnik.
Sesja odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 korespondencyjnie.

Planowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
4. Głosowanie korespondencyjne w godz. 9:30-10:00
  • uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Pruchnik na rok szkolny 2020/2021 (projekt 1),
  • uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku (projekt 2),
  • uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok (projekt 3),
  • uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej (projekt 4).
5. Odbiór materiałów od radnych w godz. 10:00 – 11:30. 
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania – w godz. 11:30-12:00.
8. Przedstawienie wyników głosowania radnych – ok. godz. 12:30.
9. Zamknięcie sesji.

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1109