strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Właściwość urzędu stanu cywilnego:
  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik  wybranego urzędu stanu cywilnego.

 • Osoby uprawnione:
  Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

 • Wydanie zaświadczenia przez konsula:
  Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

 • Termin ważności zaświadczenia:
  Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. W celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

 • Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na podstawie złożonych zapewnień Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

 • ważny dowód osobisty  – do wglądu,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,


Opłata

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - wydanie zaświadczenia – 38 zł

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

Tryb odwoławczy

 • Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (ul. Jana Pawła II 11, Jarosław) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2015r. poz. 783 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne ( Dz.U. z 2015r. poz. 1274).

Uwagi

 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granica ważne jest 6 miesięcy.

 • Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3344