strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

 • Wniosek, zgodnie z wzorem określonym przez prawo składa się osobiście do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Możliwe jest również przesłanie wniosku drogą elektroniczną lub też drogą pocztową.

 • W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:

  dane wnioskodawcy tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji, oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym można odebrać:
  - osobiście w USC, w którym złożono wniosek
  - dostać listownie,
  - otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – zgodnie wzorem określonym przez prawo
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość– do wglądu
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej

Opłata

 • Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi - 38 zł
 • Opłatę należy uiszczać:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.
 • Podatnikiem w rozumieniu przepisów prawa, jest wnioskodawca i to na nim ciąży obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej na poczcie lub w banku należy przesłać otrzymany odcinek dowodu wpłaty. Jeżeli natomiast płatności dokonano drogą elektroniczną należy złożyć wygenerowane elektronicznie potwierdzenie dokonania przelewu zawierające klauzulę, iż zgodnie z Prawem bankowym dokument taki nie wymaga podpisów, pieczęci oraz stempla bankowego. W przypadku braku klauzuli dokument taki winien zostać potwierdzony przez bank. Dowodu wpłaty nie stanowi wydruk historii operacji z rachunku bankowego, który jest dokumentem dotyczącym wewnętrznej relacji klienta z bankiem.

 • Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej przekazuje informację organowi podatkowemu, co skutkuje dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Termin załatwienia sprawy

 • Po złożeniu kompletnego wniosku - bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Art. 44 ust. 1 pkt. 3, ust. 5 i 6 i art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r. poz. 194)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1628 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U z 2014r. poz.1114 ze zm.)
 • Ustawia z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.)

Uwagi

 • Wnioskodawca składając wniosek oświadcza jednocześnie, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlone w rejestrze stanu cywilnego. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3577