strona domowa
strona domowa

 

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

UZNANIE OJCOSTWA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 16,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod bezpośrednimi numerami telefonów 16 623-61-20
  w celu ustalenia dogodnego terminu załatwienia sprawy.

 • Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeśli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża lub od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód lub separacją małżeństwa).
 • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie.
 • Można uznać ojcostwo dziecka małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte
 • Uznanie ojcostwa może nastąpić przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem.

Wymagane dokumenty

 • Ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
 • Aktualne zaświadczenie o wysokości ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego.

Opłata

 • Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
  - przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
 • Opłacie skarbowej podlega:
  - odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • Opłatę można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Termin załatwienia sprawy

 • Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

 • Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

 • Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225 z późn. zm.)
 • Art. 72 – 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2082 późn. zm  )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U z 2015r. poz.783 z późn. zm )

Uwagi

 • Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia potrzebne jest wyrażenie przez matkę dziecka zgody na uznanie dziecka.

 • W przypadku matki małoletniej, zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3248