strona domowa
strona domowa

 

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

ŚLUB KONKORDATOWY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

 • Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 • Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Po zawarciu małżeństwa na podstawie dokumentów przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporządzony akt małżeństwa.

 • Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.

Wymagane dokumenty

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty oraz
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,
 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

oraz dodatkowo:

 • osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,
 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński za granicą, który powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- imiona i nazwiska rodowe rodziców
- miejsce zamieszkania
- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

 • zaświadczenie wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi zaświadczenia oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

 • Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego zaświadczenia napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.
 • Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Opłata

 • Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  - zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
  - pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • Opłacie skarbowej podlega:
  - sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa – więcej w informacjach dodatkowych).

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu

Termin załatwienia sprawy

 • Do 3 dni – wydanie zaświadczenia

 • Do 2 tygodni od daty zawarcia małżeństwa wyznaniowego – odpisy skrócone z aktu małżeństwa.

Tryb odwoławczy

 • Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją przeszkody wyłączające zawarcie małżeństwa, zawiadamiając pisemnie osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo o przyczynach odmowy.

 • Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie mogą wystąpić do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, (ul. Jana Pawła II 11 Jarosław) o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

Podstawa prawna

 • Art. 15 ust. 2, art.31, art. 32 ust.2, art. 47 ust.1, art. 76-82, art.86 ust.3, art.87 ust.3,4 i 5,art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
 • Art. 1 § 2 i 3, art.4 1, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r.poz.225)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.z 2015r. poz. 783 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne ( Dz.U. z 2015r. poz. 1274).

Uwagi

 • Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

Wiek narzeczonych
 • Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.


Oświadczenie o nazwisku

 • Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna).
 • Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie nie złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Nazwisko dziecka

 • Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 • Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3647