strona domowa
strona domowa
Stypendia szkolne - nabór 2021
piątek, 13 sierpnia 2021 08:12

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że w dniach
od 1 do 15 września 2021 r.
można składać wnioski na stypendia szkolne.

 


O pomoc materialną może ubiegać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. wysokość dochodów w m-cu sierpniu 2021 r. nie przekroczyła kwoty 528 zł netto oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • dla uczniów szkół do 15 września 2021 r.
  • dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2021  r.


Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, a także wzór jego wypełnienia dostępny jest poniżej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.
W razie jakichkolwiek pytań ws. stypendiów szkolnych proszę kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 16-623-61-31 od pn. - pt. w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Do pobrania:

1. Wzór wniosku -  

2. Wykaz wydatków kwalifikowanych -

3. Wzór wypełniania wniosku -

 

  Wejscia: 947