strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego
 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Wnioskodawca we wniosku wskazuje kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu.

W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka/dzieci wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci.

Wniosek musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Opłata

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł

 • Opłatę skarbową można uiścić:
  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1
  nr rachunku 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.
  Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

 • Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku.

 • Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.10 ).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U.z 2016 poz. 23).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

Uwagi

 • Osoby uprawnione:
  • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.
  • Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.
  • Rodzic może wyrazić zgodę na zmianę nazwiska albo imienia dziecka w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
  • W przypadku osoby zamieszkałej poza granicami RP może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
  • Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.
  • Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 • Podstawy zmiany imienia lub nazwiska:
  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 • Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
 • Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

Dokumenty do pobrania

 • brak
  Wejscia: 6657