strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 25.08.2022 r. -
piątek, 19 sierpnia 2022 08:37

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXVIII/209/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr X/50/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. (projekt 2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik (projekt 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku budżetowym 2022 (projekt 6).
 13. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 14. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja z obrad:

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik 

  Wejscia: 1069