strona domowa
strona domowa
Nowy Dom Przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym w Jodłówce
środa, 16 listopada 2022 07:02

Na cmentarzu komunalnym w Jodłówce powstał Dom Przedpogrzebowy. Budowa i wykończenie, jak również zagospodarowanie otoczenia to koszt ponad 1,3 mln zł, w całości sfinansowany ze środków własnych Gminy Pruchnik. 10.11.2022 r. została wydana decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu pozwalająca na użytkowanie obiektu.

Dla porównania wydatkowanie środków własnych gminy na urządzenie domów przedpogrzebowych w innych miejscowościach gminy: łączny koszt wykonania rozbudowy kaplicy w Pruchniku, remont obiektu zabytkowego (dawnej cerkwi) w Kramarzówce i budowa nowej kaplicy w Rozborzu Okrągłym wraz z ich wyposażeniem wyniósł ok.1,3 mln zł.

Plany budowy Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Jodłówce powstały po przejęciu cmentarza na mienie komunalne gminy (październik 2015 r.). Ze względu na wiele różnych koncepcji zarówno co do lokalizacji kaplicy, jak i jej rozmiarów, proces wyboru ostatecznego położenia trwał do roku 2018. Początkowo, w 2017 r., Rada Duszpasterska przy parafii Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce wskazywała lokalizację poza cmentarzem, na działce prywatnej przy ogrodzeniu cmentarza od strony Jodłówki-Parcelacji, jednak ta lokalizacja nie zyskała zbyt wielkiego zainteresowania. Podczas prowadzonych rozmów pojawił się pomysł zaadaptowania dawnego „kościółka” stanowiącego własność parafii. Modernizacja miała polegać na drobnym remoncie, zakupie katafalku chłodniczego i doposażeniu, jednak gmina nie uzyskała zgody parafii na takie rozwiązanie.

W styczniu 2018 r. wpłynęło kolejne pismo od Rady Duszpasterskiej parafii Jodłówka, sołtysów i części radnych Rady Miejskiej w Pruchniku miejscowości należących do parafii, aby kaplica powstała z drugiej strony cmentarza, od strony Jodłówki, jednak również na prywatnej działce. Równocześnie ze strony parafii i radnych pojawiły się naciski, aby dom przedpogrzebowy był duży i wysoki (zgodnie z propozycją wys. 7 m, a wymiary ok. 8 x 20 m). Takie rozwiązanie byłoby bardzo kosztowne, wymagające wykupienia gruntu pod budowę oraz urządzenia drogi, a także doprowadzenia mediów, dlatego ostatecznie podjęto decyzję o budowie domu przedpogrzebowego na terenie cmentarza, a wymiary przyjęto maksymalne na ile pozwolił teren będący do dyspozycji.  
Budowa domu przedpogrzebowego była prowadzona w trzech etapach. W roku 2018 po podjęciu decyzji o lokalizacji, biorąc pod uwagę wnioski co do jej rozmiarów, zlecone zostało sporządzenie koncepcji, a następnie projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę uzyskane zostało w lutym 2019 r.

Przygotowując projekt budżetu Gminy Pruchnik na 2019 rok wstępnie zapisano środki na budowę tej inwestycji, jednak końcem grudnia 2018 r. gmina otrzymała informację, że wniosek na budowę hali gimnastycznej w Jodłówce został pozytywnie oceniony i otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, konieczne zatem było zapewnienie wkładu własnego. Ze względu na plany realizacji wielu ważnych inwestycji – termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji i wielu innych, służących mieszkańcom gminy, nie było możliwości wydatkowania dodatkowych środków, dlatego zmniejszono środki z budowy kaplicy, celem realizacji zadania służącego dzieciom i młodzieży miejscowości Jodłówka – hali sportowej, która została oddana do użytkowania w roku 2020. Podjęte działania związane z budową kaplicy nie zostały jednak przerwane. W pierwszym etapie, w 2019 r., wykonano roboty rozbiórkowe dawnej kaplicy wraz z zabezpieczeniem krypt, w których pochowani są księża pracujący w przeszłości w parafii, roboty ziemne, powstały fundamenty i izolacje.

W kolejnym roku zlecono wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z instalacją odgromową. Termin realizacji od listopada 2020 r. do lipca 2021 r.

Termin realizacji tej inwestycji wydłużyło także prowadzone scalenie gruntów w miejscowości Jodłówka. W związku ze zmianą numeracji działek konieczne było dokonanie zmiany pozwolenia na budowę.
W roku bieżącym wykonano prace wykończeniowe. Zagospodarowany został także teren wokół Domu Przedpogrzebowego, budynek doposażany jest także w niezbędny sprzęt i wyposażenie m.in.: katafalk, stół (ołtarzowy), krzesła, stojaki na świece i wieńce, itp.

Łączny koszt budowy, wraz z przygotowaniem inwestycji (dokumentacja projektowa, pozwolenia, itp.), bez kosztów nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, który nieodpłatnie prowadził od początku realizacji inwestycji Pan Wacław Szkoła, to koszt ponad 1,3 mln zł, na co złożyły się:

  • dokumentacja (opracowanie koncepcji, projektu budowlanego, a następnie zmiana spowodowana scaleniami) - 47 616,50 zł
  • roboty budowlane wszystkich trzech etapów – 1 259 463,30 zł
  • zakup kostki brukowej – 24 003,50 zł,
  • chłodnia – 25 768,50 zł
  • wyposażenie kaplicy – ok. 20 000 zł.

Dotychczas budowa kaplic przedpogrzebowych zarówno w Pruchniku (koszt rozbudowy prawie 490 tyś. zł), w Rozborzu Okrągłym (budowa nowej kaplicy – prawie 367 tyś. zł) czy w Kramarzówce (adaptacja zabytkowego budynku dawnej cerkwi – prawie 440 tyś. zł) nie przekraczała 500 000 zł.

Konieczność rozbiórki dawnej kaplicy i zabezpieczenie krypt, chęć nawiązania stylistycznie do budynku pobliskiego sanktuarium, czy parametry obiektu sugerowane przez parafię, miały decydujący wpływ na kosztorys inwestycji. Większość robót została wykonana na umowach z Wykonawcami, po cenach sprzed pandemii i wojny na Ukrainie. Obecna sytuacja na rynku budowlanym mogła mieć wpływ na ostatni etap robót tj. prac wykończeniowych obiektu.

W nowopowstałym budynku, zabudowane zostały dawne krypty księży, znajduje się tam ołtarz, pomieszczenie dla uczestników pogrzebu (zarówno na parterze, jak i na tzw. chórze), pomieszczenie gospodarcze, gdzie znajduje się chłodnia, zakrystia oraz strych nad pom. gospodarczym i zakrystią.

W budynku zainstalowane zostało oświetlenie, nagłośnienie i monitoring, zakupiono także niezbędne wyposażenie. Przy Domu Przedpogrzebowym oraz wzdłuż alejek, które zostały odnowione, powstały latarnie oświetleniowe, monitoring i zdrój do czerpania wody. Plac dookoła budynku został utwardzony.

Dom Przedpogrzebowy spełnia wymogi sanitarne dotyczące przechowywania zwłok w warunkach chłodniczych i od dnia 10.11.2022 r. istnieje możliwość organizowania ceremonii pogrzebowych.

 

  Wejscia: 596