strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
piątek, 13 stycznia 2023 13:18

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXIX Sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXXIX Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVIII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Pruchnika (projekt 1),
  2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 (projekt 2),
  3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (projekt 3),
  4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 4).
 8. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Pruchniku w 2022 r.
 9. Podsumowanie pracy Urzędu Miejskiego w Pruchniku w 2022 r.
 10. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 1124