strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 28.06.2023 r. - debata nad raportem o stanie gminy
wtorek, 20 czerwca 2023 10:49

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku, na której rozpatrzone zostaną - raport o stanie Gminy Pruchnik i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pruchnik za 2022 rok. Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Pruchnik za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata nad raportem.
 8. Zapoznanie się z:
  a) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Pruchnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
  b) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2022 rok,
  c) Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruchnika za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik – dyskusja.
 10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruchnika (projekt 1),
  2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2022 rok (projekt 2),
  3) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2022 rok (projekt 3),
  4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 4),
  5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (projekt 5),
  6) w sprawie zmiany uchwały własnej nr XL/287/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. (projekt 6),
  7) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 7),
  8) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2023 - 2028 (projekt 8),
  9) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy (projekt 9),
  10) w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (projekt 10),
  11) w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pruchniku (projekt 11),
  12) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna (projekt 12),
  13) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Marcie Wałach – dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027, Priorytet 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna (projekt 13).

 12. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy:

Zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.):

"6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby."

W związku z powyższym ewentualne zgłoszenia wraz z listą podpisów należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku do dnia 27.06.2023 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Do pobrania:

Raport o stanie gminy Pruchnik za 2022 rok -

 

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 871