strona domowa
strona domowa
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
piątek, 30 czerwca 2023 09:33

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

  1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje i nie mniej niż 8 lat,
  2. osiągnęła wiek:
    a) w przypadku kobiet – 60 lat,
    b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Osoby uprawnione do świadczenia mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt pełnienia funkcji. Zaświadczenie takie wydaje Burmistrz Pruchnika na podstawie posiadanych dokumentów. W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu wydaje się postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji, w takim przypadku osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku od dnia 03.07.2023 r.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa
  2. Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

 

  Wejscia: 610