strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLVI Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pruchniku - 29.09.2023 r.
czwartek, 28 września 2023 07:35

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLVI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku, zwołaną na wniosek Burmistrza Pruchnika.
Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2023 rok (projekt 1),
  2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku budżetowym 2023 (projekt 2),
  3) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik (projekt 3),
  4) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy (projekt 4),
  5) w sprawie utworzenia Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego (projekt 5),
  6) w sprawie przyjęcia statutu Jarosławskiego Związku Komunikacyjnego (projekt 6).
  w tym dyskusja i głosowanie.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie sesji
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 824