strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie dwuetapowe:

 • I etap: wydanie postanowienia o stwierdzeniu zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • II etap: wydanie decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty

I etap – wydanie postanowienia
 • wstępny projekt podziału działek,
 • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej,
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy , jeżeli taka została wydana i inne dokumenty urbanistyczne dotyczące sposobu zagospodarowania projektowanych do wydzielenia działek.
II etap – wydanie decyzji administracyjnej
 • operat podziału nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(sporządza geodeta uprawniony)
 • projekt podziału działek – 4 egzemplarze (sporządza geodeta).

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • W ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 7-miu dni od otrzymania postanowienia i 14 tu dni od decyzji.

Podstawa prawna

 • art. 92 - 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Uwagi

 • Postępowanie administracyjne jest nieodpłatne.
 • Czynności techniczne związane z podziałem wykonywanym przez geodetę uprawnionego są odpłatne – ponosi wnioskodawca.

Dokumenty do pobrania

 • brak
  Wejscia: 3644